Skip to content

Czy opłacalne było popieranie Marcina Lutra? [konspekt lekcji kreatorskiej]

Przykład konspektu lekcji kreatorskiej dotyczącej reformacji.

 

TEMAT:  Czy opłacalne było popieranie Marcina Lutra ?

 

Założenia wstępne:

– lekcja powtórzeniowa (45 min),

– lekcja: 2 x 45 minut (lekcje następują kolejno),

– lekcja ta prowadzona jest w gimnazjum,

– liczba uczniów w klasie: 20 osób,

– podczas I lekcji (45 min ) zostają omówione ogólne przyczyny, przebieg Reformacji dokonanej przez Marcina Lutra w 1517 roku,

– zostaje omówiona także ogólna sytuacja Kościoła Katolickiego w XV i XVI wieku,

– zostają omówione również stosunki polityki zewnętrznej i wewnętrznej Rzeszy,

– zarys postaw społeczeństwa wobec poglądów Marcina Lutra,

– zostają przedstawieni przeciwnicy i zwolennicy działań reformatora.

 

Cele lekcji:

– utrwalenie informacji o religijności społeczeństwa w epoce nowożytnej (Reformacja),

– zobrazowanie różnych postaw wobec tez głoszonych przez Marcina Lutra,

– kształcenie umiejętności pracy w grupie,

– doskonalenie umiejętności twórczego myślenia,

– umiejętność wyciągania wniosków.

 

Metody pracy:

– Analiza pola sił.

 

Załączniki:

– instrukcja do pracy w grupach – podział elementów,

–  instrukcja do pracy za pomocą  analizy pola sił

  • Podział klasy na 4 grupy po 5 osób,
  • Każda z grup otrzymuje dwa elementy składowe metody „Analizy pola sił” oraz dodatkowe wytyczne.

 

Przebieg lekcji:

 

ETAPY LEKCJI CZAS PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE
ZAANGAŻOWANIE  

5 min

Na początku witam uczniów. Przedstawiam uczniom plan działania na dzisiejszej lekcji oraz jej strukturę. Wskazuję uczniom założone cele lekcji, które wspólnie spróbujemy osiągnąć. Kolejną czynnością podział uczniów na 4 grupy po 5 osób (4 x 5 = 20 osób) → patrz założenia lekcji, liczebność klasy. Grupy te utrzymują po dwa z 4 elementów „Analiza pola sił”.- siły napędowe i  działania wzmacniające, → grupa 1             i 2.

– siły oporu i działania osłabiające → grupa 3 i 4.

Każda z grup otrzymuje także instrukcje pracy                                  w grupie oraz wytyczne do pracy poszczególnych grup → patrz załącznik nr 1 i nr 2. Tłumaczę uczniom metodę analizy pola sił, tak aby rozumieli jej funkcję.

– planowanie,

 

– zorganizowanie grup,

 

– komunikacja.

BADANIE 5 min Kolejną częścią lekcji jest przypomnienie ogólnych przyczyn i przebiegu Reformacji z 1517 roku. Ogólne omówienie postaci Marcina Lutra i jego założeń reformacyjnych. Proszę uczniów o podział ról                   w grupie jakie będą spełniać poszczególne osoby                       w zadaniu. Stanowiska: lider, sekretarz, referent, dwóch obserwatorów. Po dokonaniu podziału stanowisk liderzy otrzymują karty pracy do analizy pola sił ( 5 kopii na grupę, tak aby każdy uczeń posiadał swoją kartę pracy, która w przyszłości posłuży jako notatka z lekcji). Każda    z grup dokonuje jednak uzupełnienia dwóch elementów, które zostały im przeznaczone. 

 

– komunikacja, 

– współpraca  w grupie,

 

– organizacja                                   i planowanie

PRZEKSZTAŁCANIE 23 min W tej części uczniowie pracują 23 min w zespołach (grupach). Ten czas poświęcają uzupełnieniu swoich elementów analizy pola sił. Po uzupełnieniu tych elementów przygotowują skrót swojej pracy, który po konsultacji z nauczycielem przekażą pozostałym grupom tak, aby te mogły uzupełnić brakujące elementy. Rolą nauczyciela w tej części lekcji jest pomoc konsultacyjna grupom. Referent przygotowuje swoją wypowiedź tak, aby była ona zrozumiała dla pozostałych grup. – planowanie                               i organizacja pracy, 

– współpraca członków grup oraz komunikowanie się uczniów,

 

– praca w grupie.

PREZENTACJA 8 min( 4 x 2 min) Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Każda z grup otrzymuje 2 minuty na prezentację swojej pracy. – komunikowanie się
REFLEKSJA 4 min Ta część lekcji powinna być formą podsumowania,                 w której uczniowie wskazują swoje dokonania w zadaniu. Opowiadają o swojej współpracy w grupie oraz o rolach jakie pełnili w nich. Mówią także o umiejętnościach nabytych dzięki temu zadaniu, a także próbują odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie lekcji.

 

 

 

INSTRUKCJA DLA GRUP PRACUJĄCYCH ZA POMOCĄ ANALIZY POLA SIŁ.

(instrukcja dla grupy nr 3 i nr 4)

 

 

ZADANIE: Zastanówcie się proszę nad pytaniem zadanym w temacie lekcji: „Czy opłacalne było popieranie Marcina Lutra?”.

 

Realizacja zadania: Każda z grup otrzymuje kartę pracy z analizą pola sił. Karta zatytułowana jest: „Czy opłacalne było popieranie Marcina Lutra?” Tu uczniowie wskazują czynniki sprzyjające i nisprzyjające podjętych działań przez Marcina Lutra. Uzupełnienie ich będzie elementem pomocnym w odpowiedzi na zadane pytanie oraz będzie sprzyjało w rozwijaniu kreatywnego myślenia. Karta pracy podzielona jest na cztery elementy:

 

  • 1 – siły napędowe (sprzyjające), działania wzmacniające.
  • 2 – siły napędowe (sprzyjające), działania wzmacniające.
  • 3 – siły oporu (hamujące), działania osłabiające.
  • 4 – siły oporu (hamujące), działania osłabiające.

 

Prezentacja wyników: Po zakończonej pracy każda z grup zaprezentuje swoje wyniki pracy. Kolejność prezentowania wyników będzie następująca: gr. 4, gr. 3, gr. 1, gr. 2. Gdy będą prezentowały dane grupy pozostałe uzupełniają brakujące  elementy w swojej pracy ( podczas prezentacji gr. 3 i 4 uzupełniają gr. 1 i 2 – potem na odwrót). Kończącym zadaniem tej pracy będzie odpowiedź na pytanie zadane w temacie dzisiejszej lekcji oraz tytule zadania.

 

Czas: 23 min pracy w grupie, 8 minut prezentacji wyników po 2 min dla każdej z grup.

Liczba: 4 grupy po 5 osób.

Podział ról (w miejscu zaznaczonym kropkami wpisujemy imię i nazwisko ucznia) :

Lider (koordynuje pracy grupy): ………………………………………………………………………

Sekretarz (zapisuje wyniki pracy na kartach) …………………………………………………………

Referent (przedstawia wyniki pracy na forum klasy) …………………………………………………

Obserwator (bierze czynny udział w pracy grupy) …………………………………………………….

Obserwator (bierze czynny udział w pracy grupy) …………………………………………………….

Każdy z uczniów bierze czynny udział w pracach grup!!!

 

Zasady ogólne : W czasie trwania pracy, pracują wszyscy członkowie grupy. Liderzy koordynują pracę  i dbają o merytoryczność pracy i pilnuje dyscypliny w grupie. Słuchamy się wzajemnie. Kulturalna forma wypowiedzi.