Skip to content

Młoda Myśl. Czasopismo Humanistyczne

MŁODA MYŚL. CZASOPISMO HUMANISTYCZNE

ISSN: 2353-9135

 

 

Zapraszamy studentów i doktorantów do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Młoda Myśl. Czasopismo Humanistyczne”. Jest on kwartalnikiem, publikowanym w wersji elektronicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (link do publikowanych numerów).

Jakie materiały publikujemy?

– recenzje publikacji

– artykuły związane z naukami humanistycznymi (m.in. administracji, prawa, historii, historii sztuki, archiwistyki, filozofii, filologii klasycznej, filologii polskiej, socjologii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa, politologii, bezpieczeństwa wewnętrznego)

Osoby zainteresowane publikacją na łamach naszego czasopisma proszone są o wysłanie artykułu ze strzeszczeniem na adres: myslhumanistyczna@wp.pl

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW:

– czcionka 12, odstęp 1,5

– maksymalna liczba strona – do 15 stron

– nie używamy tabulatorów w tekście; dozwolona jest jedynie twarda spacja

– gdy autor chce dołączyć zdjęcia do tekstu, prosimy w tekście wskazać miejsce jego publikacji poprzez podanie opisu zdjęcia (bez wklejania zdjęcia w treść); zdjęcia prosimy przesłać w osobnym pliku

– wraz z artykułem prosimy wysłać jego streszczenie w języku polskim

 

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW:

1. Przypisy dolne prosimy wstawiać jako „odwołanie” z paska narzędzi lub skrótem klawiaturowym (prawy alt + J)
►przypisy dolne muszą mieć numerację ciągłą,
►przypis traktujemy jak zdanie: zaczynamy wielką literą, kończymy kropką,
►czcionka – rozmiar o dwa numery mniejszy od tekstu głównego, odstępy 1,
►akapit wyrównujemy do lewej (Ctrl+L lub pasek narzędzi).
2. Przypis powinien zawierać:
►inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora,
Mieczysław Tomaszewski → M. Tomaszewski
Stanisław Ignacy Witkiewicz → S.I. Witkiewicz (między S. i I. nie stawiamy spacji; stawiamy ją dopiero pomiędzy inicjałem/inicjałami imienia i nazwiskiem)
►pełny tytuł (wraz z podtytułem, zapisany kursywą),
►miejsce i rok publikacji, (Warszawa 2010)
►numer strony (skrót „s.”): s. 5-30 (przywołujemy przedział, po skrócie „s.” stawiamy spację, między numerami stron krótki myślnik), s. 15 i n. (przywołujemy stronę 15. i następne), s. 15, 17, 19, 23 (przywołujemy kilka stron nienastępujących po sobie), s. 44 (§ 7) (przywołujemy stronę oraz paragraf).

Przykładowy przypis:
S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 145.

3. TWORZENIE SKRÓTÓW
►W przypisach używamy łacińskich skrótów: ibidem, idem, eadem, eidem, eaedem, op. cit., (według zasad opisanych w kolejnych punktach, bez kursywy).
►Kolejne wystąpienie danego tytułu (jeżeli w artykule mamy odniesienia tylko do jednego tekstu danego autora i jeśli nie odnosiliśmy się do tego tekstu w przypisie poprzednim): M. Tomaszewski, op. cit., s. 22.
►Kolejne wystąpienie danego tytułu (jeżeli w artykule mamy odniesienia do więcej niż jednego tekstu danego autora i jeśli nie odnosiliśmy się do tego tekstu w przypisie poprzednim):
M. Tomaszewski, Interpretacja integralna…, op. cit., s. 22.
►Odniesienie się do tego samego tekstu, do którego odnosi się poprzedni przypis:
Ibidem. (gdy cytujemy ten sam tekst z tej samej strony, co poprzednio)
Ibidem, s. 33.
►Jeśli cytujemy inny tekst tego samego autora, którego cytowaliśmy w przypisie wcześniejszym:
Rodzaj męski w odniesieniu do nazwiska autora: Idem, Ku rzeczy myślenia, Warszawa 1999, s. 11.
Rodzaj żeński w odniesieniu do nazwiska autorki: Eadem, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008, s. 11.
Jeśli autorów jest kilku:
Rodzaj męski: Eidem, Capitalisme et schizophrénie. Mille Plateaux, Paris 1980, s. 22.
Rodzaj żeński: Eaedem…

W przypadku tłumaczeń stosujemy skróty:
►tłum. (przekłady na język polski)
M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2004, s. 44 (§ 7).
►trans. (przekłady z języka obcego na język obcy)
Gilles Deleuze, Desert Islands and Other Texts 1953-1974, trans. M. Taormina, Los Angeles– New York 2004, s. 22.

4. ZASADY SZCZEGÓŁOWE TWORZENIA PRZYPISÓW
►Monografie:
Inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki, (skrót „tłum.” oraz inicjał imienia i nazwisko tłumacza; jeśli przekład tomu wykonało więcej niż dwóch tłumaczy, zapisujemy dwóch pierwszych i skrót „i in.”, w tekstach obcojęzycznych skrót „et al.”), miejsce i rok wydania, strona/strony.
W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 2005, s. 2 i n.
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2005, s. 22.
M. Heidegger, Znaki drogi, tłum. S. Blandzi, M. Falkowski i in., Warszawa 1999, s. 22.
►W przypadku zbioru tekstów jednego autora:
Inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu, (skrót „tłum.” oraz inicjał imienia i nazwisko tłumacza), [w:] idem/eadem, tytuł zbioru/książki, miejsce i rok wydania, strona/strony.
J. Tischner, Martina Heideggera milczenie o Bogu, [w:] idem, Myślenie według wartości, Kraków 2002, s. 142.
M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 35-36.
►Rozdział w monografii:
Inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, (skrót „tłum.” oraz inicjał imienia i nazwisko tłumacza), [w:] tytuł książki, red. inicjał imienia i nazwisko (jeśli jest więcej niż dwóch redaktorów zbioru, należy wpisać dwóch pierw-szych i skrót „i in.”, w tekstach
obcojęzycznych skrót „et al.”), miejsce i rok wydania, strona/strony.
M. Gołębiewska, Prawda a metafora, [w:] Wiedza a prawda, red. A. Motycka, Warszawa 2005, s. 100.
►Artykuł w czasopiśmie:
Inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, (skrót „tłum” oraz inicjał imienia i nazwisko tłumacza), „tytuł czasopisma” rok wydania, numer/zeszyt, strona/strony.
M.P. Markowski, Bajeczna spekulacja. Derrida, Heidegger i poezja, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11-12, s. 98.
J. Mizera, Martina Heideggera oswajanie fenomenologii, „Principia” 2007, tom XLVII, s. 98.
P. Ricoeur, Metaforyczne i metafizyczne, tłum. T. Komendant, „Teksty” 1980, nr 6, s. 98.
►Hasła w encyklopediach:
Inicjał imienia i nazwisko autora hasła, [hasło:] hasło, w: tytuł źródła, tom, miejsce i rok wydania, strona/strony.
J. Kowalski, [hasło:] Epos, [w:] Słownik terminów literackich, t. 1, Kraków 1986, s. 54.
► tekst opublikowany w Internecie (zgodnie ze standardem APA):
Autor/redaktor. (rok). Tytuł. [Tryb dostępu]. Wydawnictwo (opcjonalnie). Protokół dostępu: dostawca/dane identyfikujące bazę lub numer [data dostępu].
L. Nowak (1996). Podręcznik internauty: podstawowe informacje o sieci. [On-line]. Protokół dostępu, http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/ podrmenu.htm [dostęp dnia: 22 grudnia 1999].

W przypadku wskazania na więcej niż jedno źródło danego tekstu:
inicjał imienia i nazwisko autora, [1] źródło pierwsze wg opisanych zasad, [2] źródło drugie wg opisanych zasad.
M. Heidegger, Moja droga do fenomenologii, [1] tłum. G. Sowinski, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 9 (88), s. 30, [2] tłum. C. Wodziński, [w:] idem, Ku rzeczy myślenia, Warszawa 1999, s. 100.

5. Przypisy obcojęzyczne:
►w publikacji zbiorowej niejednolitej należy podać inicjał imienia i nazwisko autora przywoływanego fragmentu pracy, tytuł fragmentu (gdy jest to wyodrębniona wyraźnie część, zasada ta nie odnosi się do tytułów rozdziałów i paragrafów), przyimek „[w:]”,
tytuł publikacji zbiorowej, oznaczenie zależne od tego, w jakim języku napisane jest dzieło, np. w języku angielskim „ed.” albo „eds.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora lub inicjały imion i nazwiska redaktorów (jeśli jest ich więcej niż dwóch, wymieniamy
dwóch pierwszych i wpisujemy skrót „et al.”), miejsce (w oryginale) i rok wydania, stronę/strony.
B. Swart, From Rome to Maastricht and Beyond: the Problem of Enforcing Community Law, [w:] Enforcing European Community Rules. Criminal Proceedings, Administrative Procedures and Harmonization, eds. Ch. Harding, B. Swart, London 1996, s. 130.

 

►W przypadku publikacji obcojęzycznej w alfabecie innym niż łaciński należy podać tytuł transkrybowany na alfabet łaciński, a w nawiasie obok zamieścić tytuł w alfabecie oryginalnym (wzorzec transkrypcji według normy ISO).
O. Fryckyj, Konstitucyjne prawo Ukrainy, Kijiw 2002 (О. Фрицький, Конституційне право Україні, Київ 2002), s. 449.