Skip to content

„Współczesna dokumentacja typowa”, P. Bunkowska, M. Jabłońska, H. Robótka [omówienie]

Nowa pozycja w ramach serii Biblioteka Zarządcy Dokumentacją.

pobrane

Książka Współczesna dokumentacja typowa autorstwa Pauliny Bunkowskiej, Marleny Jabłońskiej i Haliny Robótki, opublikowana nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, składa się z dziewięciu rozdziałów, poprzedzonych Przedmową i Wstępem. W pierwszym z nich, zatytułowanym Dokumentacja typowa. Zagadnienia ogólne, omówiono podstawową terminologię oraz najpopularniejszą formę dokumentacji typowej (formularze) i jej typy (pisma zatytułowane, zaadresowane i o mieszanym charakterze).

Rozdział drugi, pod tytułem Akty prawa wewnętrznego, odnosi się do dokumentów prawno-normatywnych (zarządzenia, instrukcje, uchwały, regulaminy, statuty, okólniki, decyzje). Omawia budowę i ich rejestrację, przy uwzględnieniu nie tylko postaci tradycyjnej, ale także elektronicznej.

Kolejny rozdział, zatytułowany Korespondencja urzędowa, skupia się przede wszystkim na blankiecie korespondencyjnym i związanymi z nim normami technicznymi, które poddane tu zostały szczegółowej analizie.

Rozdział czwarty, Notatka służbowa, przybliża podstawowy dokument stosowany w instytucjach i urzędach. Autorki omawiają tu w szczególności formę notatki, przy uwzględnieniu jej najważniejszych elementów.

Natomiast rozdział piąty, pod tytułem Plany, skupia się na dokładnym omówieniu budowy tej postaci dokumentacji, jakimi są plany. Podobnie postąpiono w rozdziale szóstym, zatytułowanym Protokoły.

Rozdział siódmy, Rejestry kancelaryjne, przedstawia poszczególne części tej dokumentacji. Uwzględnia także rolę rejestrów w funkcjonowaniu danej instytucji.

Dwa kolejne rozdziały Sprawozdania oraz Skargi (zażalenia) oraz wnioski (petycje) dokładnie przedstawiają zawartość i elementy struktury tej części dokumentacji.

Całość zamyka aneks, zestaw literatury uzupełniającej i publikowanych źródeł, spis rysunków, przykładów i tabel oraz wykaz tomów opublikowanych w ramach serii Biblioteka Zarządcy Dokumentacji.